top of page

حق زندگی

Avocat Strasbourg

1. حق زندگی هر کس توسط قانون حمایت می شود. The death را نمی توان عمداً به کسی تحمیل کرد، به جز در in اجرای یک حکم اعدام در آن دادگاه30-bad-58-38-58-31-31-5-3-5-5-3-5-5-1-3-5-5-5-3-5-5-5-5-1-1-31-58-58-31-58-58-31-58-58-31-58-58-5-31-58-58-31-58-58-58-31-31-58-31-58-58-31-58-58-31-58-58 این مجازات طبق قانون

2. در صورتی که مرگ ناشی از استفاده از زور باشد، نباید بر خلاف این ماده تلقی شود.

الف) برای اطمینان از دفاع هر شخص در برابر خشونت غیرقانونی_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d.

(ب) برای انجام دستگیری قانونی یا جلوگیری از فرار شخصی که به طور قانونی بازداشت شده است؛

ج) سرکوب، طبق قانون، شورش یا an insurrection.

bottom of page