top of page
Avocat Strasbourg

بدون قانون مجازاتی وجود ندارد

1. هیچ کس را نمی توان به خاطر عمل یا ترک کاری محکوم کرد که در زمان ارتکاب، طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم محسوب نمی شد. به همین ترتیب، هیچ مجازاتی بیشتر از مجازاتی که در زمان ارتکاب جرم اعمال می شد، اعمال نمی شود.

2. این ماده بر قضاوت و the  تأثیر نمی گذاردمجازات شخص مرتکب فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب آن بر اساس اصول کلی حقوقی شناخته شده توسط ملل متمدن مجرمانه بوده است.

bottom of page