top of page

حفاظت از اموال

Avocat Strasbourg

هر شخص حقیقی یا حقوقی حق دارد به او احترام بگذارد کالاها هیچ کس را نمی توان از مال خود محروم کرد مگر به دلیل کاربرد عمومی و تحت شرایط پیش بینی شده توسط قانون و the 

اصول کلی حقوق بین الملل

مفاد قبلی حق que  را نقض نمی کنداز ایالت‌ها بخواهند قوانینی را که به نظر می‌رسند اجرا کنند لازم برای تنظیم استفاده از کالاها مطابق با به نفع عمومی یا برای اطمینان از پرداخت مالیات ou سایر کمک ها یا جریمه ها

بیانیه ای که مطابق این بخش ارائه شده است تلقی می شود که مطابق با  ساخته شده استبند 1 ماده 56 کنوانسیون.

bottom of page