top of page

حق داشتن یک درمان موثر

Avocat Strasbourg

هر کسی که حقوق و آزادی هایش در اینجا به رسمیت شناخته شده است کنوانسیون نقض شده است، مستحق اعطای یک راه حل موثر است در برابر یک مقام ملی، حتی اگر نقض ادعا شده توسط افرادی انجام شده است که در اجرای آنها توابع رسمی

bottom of page