top of page
Avocat Strasbourg

حق دو بار محاکمه یا مجازات نشدن

1. هیچ کس را نمی توان تحت قوانین جزایی تحت تعقیب یا مجازات les  قرار داد.دادگاه های همان ایالت به دلیل جرمی که برای آن او قبلاً با حکم قطعی تبرئه یا محکوم شده است 

مطابق با قوانین و آیین دادرسی کیفری آن کشور.

2. مفاد بند قبل مانع از  نمی شودبازگشایی دادگاه طبق قانون و رویه قوانین جزایی دولت مربوطه، اگر حقایق جدید یا newly آشکار شده یا یک نقص اساسی در روش قبلی احتمالاً بر قضاوت انجام شده تأثیر می گذارد.

3. هیچ انحرافی از این ماده در زیر  مجاز نیستماده 15 کنوانسیون

bottom of page