top of page

آزادی بیان

Avocat Strasbourg

1. هر کس حق آزادی بیان دارد. این right شامل آزادی عقیده و آزادی دریافت یا to اطلاعات یا ایده ها را بدون اینکه بتوانید  ارتباط برقرار کنیددخالت مقامات دولتی و بدون در نظر گرفتن مرز. این مقاله از ارسال  جلوگیری نمی کندشرکت های رادیو، فیلم یا تلویزیون در un طرح مجوز

2. اعمال این آزادی ها شامل وظایف و ممکن است مسئولیت‌ها مشمول تشریفات، شرایط خاصی باشند، محدودیت ها یا مجازات های پیش بینی شده توسط قانون، که تشکیل می شوداقدامات لازم، در یک جامعه دموکراتیک، برای امنیت ملی، تمامیت ارضی یا امنیت عمومی، the 

دفاع از نظم و پیشگیری از جرم، حفاظت سلامت یا اخلاق، حفاظت از شهرت ou از حقوق دیگران، برای جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه یا برای تضمین اقتدار و بی طرفی the مقام قضایی

bottom of page